"Hoppfullhetens vägar kan bara uppstå när man går
Natten själv vet med sig; det finns Gryning i dess spår.
Framtiden har färger, det är Grönt i din pupill
Mitt i pessimismen tror vi ändå vad vi vill. "
Lars Fernebring

Vårt mål

är en rad nya och växande jordbruksföretag i Klarälvsdalen. Genom aktiv integrering av nyanlända med starthjälp till den gruppen och andra unga blivande jordbruksföretagare utan mark och kapital, bidrar vi till etableringen av nya livsmedelsföretag i bygden. För att nå dit måste vi engagera en exklusiv grupp av redan aktiva näringsidkare i Grön Gryning ek. förening.

Syfte med föreningen

 • Att skapa ett nätverk mellan nystartare och etablerade producenter för att få fler sysselsatta i jordbruk, trädgård och livsmedelsproduktion.
 • Bidra till skapandet av nya och växande företag och därmed ökad sysselsättning.
 • Utveckla jordbruket och livsmedelsnäringen i Klarälvdalen.
 • Möjliggöra för nystartare att etablera sin egen försörjning som ”egenanställda”, egenföretagare eller anställda hos andra.
 • Underlätta kontakter med myndigheter, finansiärer och andra.
 • Förmedla kunskap och erfarenheter.
 • Aktivt bidra till integrationen och självförsörjningsgraden för nyanlända.
 • Att utarbeta en modell och metod som kan användas på andra håll i landet

Bakgrund

Det är svårt för nya människor att etablera sig inom trädgård, jordbruk och småskalig livsmedelstillverkning. Främst beroende på mark-, kapital- och kunskaps-brist. Dagens yrkeskår är åldrande, och nyrekryteringen är av ovanstående orsaker svår. Det kommer många duktiga människor från andra håll i världen som skulle kunna hitta sin försörjning inom dessa områden. Det finns även svenskfödda som skulle vilja bli verksamma inom jordbruk, trädgård eller livsmedelsproduktion.

Det finns en stadigt ökande efterfrågan på ekologiska, lokalproducerade och småskaligt producerade livsmedel. Marker växer igen som skulle kunna komma till användning om rätt förutsättningar skapas. Det finns resurser i form av mark, maskiner, lokaler och kunskap.

Beskrivning av verksamheten

 • Föreningen ska bedriva jordbruks- trädgårds- och livsmedels- produktion, i dess medlemmars regi.
 • Varje medlem ska själv ansvara för sin egen verksamhetsgrens utformning, genomförande och resultat.
 • Föreningen ska tillhandahålla maskiner, mark, lokaler förnödenheter och kompetens som finns tillgänglig inom medlemskåren eller utanför, till de medlemmar som så önskar. Dessa ska i första hand hyras in från föreningens egna medlemmar.
 • Föreningen ska, för medlemmar som så behöver, bistå med startfinansiering av medlemmens verksamhet.
 • Föreningen ska ansvara för kontakter, redovisningar och andra krav gentemot kunder, myndigheter och andra berörda.
 • Föreningen ska själv, eller tillsammans med samarbetspartner, fungera som arbetsgivare för de aktiva medlemmar som önskar att vara ”egenanställda” i föreningen, och därmed sköta skatteredovisningar och liknande.
 • Föreningen ska, för de medlemmar som så önskar, vara behjälplig med marknadsföring, försäljning och avsättning av medlemmarnas produkter.
 • Föreningen ska marknadsföra verksamheten gentemot, nystartare, nyanlända och befintliga producenter, för att skapa goda nätverk.

Organisation

En verksamhetsledare som skapar och håller ihop nätverk och initierar och stöttar nya verksamheter. Motsvarande en heltidstjänst.
Inköpta tjänster för utbildning, kompetens och mentorskap från de egna medlemmarna eller från externt håll. Motsvarande en halvtidstjänst.
Inköpta tjänster för administration och ekonomi.
Samordnad driftledning för de ingående verksamheterna. Behövs inte initialt, utan ingår i tidigare punkterna. Men kommer att behövas på sikt.
Försäljningsarbete. Behövs inte heller initialt, men kommer att behövas på sikt.
Produktionsarbete bedrivs av de egenanställda ”projektledarna”, med extern hjälp vid behov. Den realistiska målsättningen för år 1 är att tre personer ska driva sin egen
produktion som ”egenanställda”, och föreningen därmed tar det övergripande arbetsgivaransvaret.